Navigation
Služby

Firma AVALOP, s. r. o. vám ponúka nasledujúce služby

 

Technik požiarnej ochrany

Vykonávané práce: Ochrana pred požiarmi (ďalej len OPP). Spracovanie predpísanej dokumentácie OPP. Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o OPP. Školenia zamestnancov vykonávajúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase. Odborná príprava zamestnancov vykonávajúcich protipožiarnu hliadku právnickej osoby. Poradenstvo v oblasti OPP. Kontrola prenosných hasiacich prístrojov. Oprava prenosných hasiacich prístrojov, prípadné plnenie PHP, tlakové skúšky nádob PHP a práce s tým spojené, Kontrola hadicových zariadení vnútorných i vonkajších požiarnych vodovodov tvz. hydrantov. Kontrola požiarnych uzáverov – dverí, okien zariadení s predpísanou požiarnou odolnosťou.  

 

 

Technik PO

Podrobnejšia špecifikácia:
Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou - technik požiarnej ochrany, (ďalej len technik PO), poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávame školenia zamestnancov, odbornú prípravu protipožiarnych hliadok právnickej osoby i pracoviska, protipožiarne prehliadky v priestoroch spoločnosti, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov. Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinnosti právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby technikom PO: Predmetom výkonu činnosti technika PO je zabezpečiť pre zákazníka podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, plnenie ustanovených povinností a činností na úseku ochrany pred požiarmi technikom požiarnej ochrany podľa vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a to:

a) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom § 4 ods. 1 písm. f) zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnej hliadky,
c) zriaďovanie protipožiarnych hliadok,
d) vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
e) príprava, organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
f) vykonávanie pravidelných školení o ochrane pred požiarmi, odbornej prípravy protipožiarnych hliadok podľa § 20 - 23, vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
g) spracovanie tematického plánu a časového rozvrhu školenia alebo odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
h) vykonávanie evidencie všetkých periodických činností (preventívne protipožiarne prehliadky, školenia zamestnancov,
i) zriaďovanie potrebného počtu ohlasovní požiarov a ich označovanie,
j) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby, ktoré sa vykonávajú podľa § 14 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
k) vykonávanie kontrol prenosných hasiacich prístrojov (ďalej len PHP) - súčasťou kontroly je aj písomná správa o kontrole,
l) vykonávanie prevádzkových kontrol hadicových zariadení požiarnych vodovodov, (ďalej len PV) – súčasťou kontroly je aj písomná správa o kontrole,
m) opravy prenosných hasiacich prístrojov, prípadné plnenie PHP, tlakové skúšky nádob PHP, práce s tým spojené a ich preprava,
n) vykonávanie pravidelných kontrol požiarnych uzáverov podľa vyhl. č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,
o) určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, zmenách účelu využitia časti stavieb, pri stavebných úpravách alebo rekonštrukciách stavby alebo ich časti, rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a začatí výroby,
p) oznamovanie požiarov Okresnému Riaditeľstvu HaZZ,
q) zabezpečíme účasť technika PO pri požiarnej kontrole zo strany kontrolného orgánu - štátneho požiarneho dozoru,
r) zabezpečíme označovanie priestorov a pracovísk príkazmi, zákazmi a pokynmi požiarnej ochrany.

 

 

Autorizovaný bezpečnostný technik

Vykonávané práce:
Spracovanie predpísanej dokumentácie BOZP Vykonávanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP Poradenstvo v oblasti BOZP

Podrobnejšia špecifikácia: Predmetom výkonu činnosti autorizovaného bezpečnostného technika je zabezpečiť pre objednávateľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov dodržiavanie ustanovených povinností a činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa citovaného zákona o BOZP odborne spôsobilým zamestnancom, a to:

a) vypracovať dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b) vykonávanie pravidelných školení o BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
c) na základe požiadaviek objednávateľa zisťovať ohrozenia a navrhovanie opatrení na ich odstránenie,
d) na základe požiadaviek objednávateľa vypracovať vyhodnotenie v danom období neodstrániteľných (zostatkových) ohrození a navrhnutie opatrení na ich odstránenie formou kolektívnej alebo individuálnej ochrany,
e) na základe požiadaviek objednávateľa určiť zamestnancom bezpečné pracovné postupy a informovať ich o ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť,
f) určiť postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia, vrátane organizácie poskytovania prvej pomoci, informovať o ňom zamestnancov a zabezpečiť na základe požiadaviek objednávateľa vyškolenie určených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci školiteľom s odbornou spôsobilosťou,
g) určiť postup pri vzniku pracovných úrazov a iných poškodení zdravia z práce, havárií a poskytnúť podľa požiadaviek objednávateľa odbornú pomoc pri zisťovaní ich príčin a navrhovaní opatrení na ich odstránenie,
h) kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zistených nedostatkoch podať písomnú informáciu príslušným zodpovedným vedúcim,
i) vypracovať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Bezpečnostné značenie zamerané na BOZP a OPP:
Zabezpečujeme kontrolu, navrhnutie a inštaláciu bezpečnostného značenia zameraného na BOZP a OPP v prevádzkach podnikov a široko-účelových budov.

Značenie – ochrana hlavy, ochrana sluchu, ochrana dýchacích ciest, pozor - preprava žeriavom, vysokozdvižný vozík, elektrické zariadenia, zákaz vstupu nepovolaným osobám, neprevážať sa vo výťahu.
Ukážka značiek BOZP

Z hľadiska bezpečnej evakuácie z budovy sú dôležité bezpečnostné značky, najmä značky pre únikové cesty, únikové východy, núdzové východy a prvú pomoc. Tieto značky informujú unikajúce osoby o únikových cestách, únikových východoch i o núdzových únikových cestách, miestach prvej pomoci a záchrannom vybavení. Nezanedbateľné miesto má taktiež bezpečnostné značenie ochrany pred požiarmi, ktoré informujú o umiestnení zariadení požiarno-technických zariadení pre ochranu pred požiarmi.

Minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci ustanovuje NV SR č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Rozdelenie bezpečnostných značiek podľa NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci:

– Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc.

Značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je označenie, ktoré informuje o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení. Hlavné znaky – obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, – biely piktogram na zelenom pozadí, pričom zelená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Značenie – telefón, zdravotná prvá pomoc, bezpečnostná sprcha, núdzový a únikový východ.
Ukážka značiek

– Značky na ochranu pred požiarmi:

Značka na ochranu pred požiarmi je bezpečnostné označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi resp. zariadenia ktorým môžeme vykonať prvotný zásah. Hlavné znaky – obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, – biely piktogram na červenom pozadí, pričom červená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Značenie – telefón, núdzový a únikový východ, rebrík, hasiaca hadica, hasiaci prístroj, zákazové značky OPP.
Ukážka značiek OPP

 

 

 

Výškoví špecialisti

Ponúkame služby ako výškoví špecialisti na výškové práce za použitia horolezeckej techniky ako sú napr.: stavebné práce, udržiavacie práce, klampiarske práce, čistenie, výmena, oprava strešných žľabov a zvodov, umývanie okien, fasád, svetlíkov, montážne a demontážne práce vykonávané vo výške, vložkovanie komínov, opravy komínových telies, budovanie nových komínov na fasádach budov, výrub, úprava a zrezávanie stromov i po častiach, atď.  

Podrobnejšia špecifikácia:
Práce rôzneho druhu a montáže vykonávané vo výške.
Výškové a stavebné práce za použitia horolezeckej techniky.
Špecialisti na výškové práce – poradenstvo, obhliadky.
Umývanie, čistenie okien a fasád budov.
Čistenie, montáž, oprava, výmena strešných žľabov a zvodov.
Klampiarske práce vykonávané vo výškach.
Pílenie, výrub a prerezávanie stromov. pílenie i po častiach.
Špeciálne práce vykonávané vo výškach.
Udržiavacie práce vykonávané vo výškach.
Búracie práce vykonávané vo výškach.
Kominárske práce, čistenie komínov, revízie komínov.
Vložkovanie a rekonštrukcie stávajúcich komínov.
Budovanie nových komínov a vzduchotechnických vývodov a výfukov na fasádach budov vyvedené nad úroveň strechy.

Našli ste na našich stránkach čo ste hľadali?

News